بیمه شخص ثالث

کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و  ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه خویش را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا  يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود ،  نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي  ايران داشته باشد ، بيمه نمايند .

 

كليه زيانديدگان ناشي از وسايل نقليه  موتوري زميني ( اعم از زيان جاني و مالي ) خواه اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي  باشند شخص ثالث ناميده مي شوند . و خسارتهاي مالي وارده به كليه اموال  منقول و غير منقول متعلق ( تحت مالكيت ) اشخاص ثالث جبران ميگردد . ( به  طور ساده بیمه ثالث مسئولیت مدنی خود را در قبال خسارت های مالی و بدنی  اشخاص ثالث بیمه می کند ) هر زيانديده اي كه آسيب ببيند چه جاني و چه مالي  شخص ثالث است ، به استثناء راننده مسئول حادثه كه به عنوان سرنشين محسوب مي  گردد .

 

به همین منظور در بیمه نامه ثالث ، حوادث جانی راننده وسیله نقلیه  جداگانه تحت پوشش قرار می گیرد . پس بیمه شخص ثالث خسارت های مالی ، خسارت  های جانی و فوت سرنشینان را تحت پوشش قرار می دهد .

خسارت جانی شامل مجموع دیه جرح ، دیه نقض عضو ، دیه فوت و هزینه درمان می باشد

 

تخفیفات در بیمه نامه شخص ثالث

 

یک سال تخفیف عدم خسارت 5 درصد حق بیمه سالانه .

دو سال تخفیف عدم خسارت 10 درصد حق بیمه سالانه .

سه سال تخفیف عدم خسارت 15 درصد حق بیمه سالانه .

چهار سال تخفیف عدم خسارت 20 در صد حق بیمه سالانه .

پنج سال تخفیف عدم خسارت 25 درصد حق بیمه سالانه .

شش سال تخفیف عدم خسارت 30 درصد حق بیمه خسارت .

هفت سال تخفیف عدم خسارت 35 درصد حق بیمه سالانه .

هشت سال تخفیف عدم خسارت 40 درصد حق بیمه سالانه .

نه سال تخفیف عدم خسارت 45 درصد حق بیمه سالیانه .

ده سال تخفیف عدم خسارت 50 درصد حق بیمه سالیانه .

یازده سال تخفیف عدم خسارت 55 درصد حق بیمه سالیانه .

دوازده سال تخفیف عدم خسارت 60 درصد حق بیمه سالیانه .

سیزده سال تخفیف عدم خسارت 65 درصد حق بیمه سالیانه .

چهارده سال تخفیف عدم خسارت و بیشتر 70 درصد حق بیمه سالیانه .

نکته بسیار مهم :

تخفیفات بیمه طبق آخرین بخشنامه بیمه مرکزی کل کشور ، شخص محور بوده و با تغییر مالکیت (تعویض پلاک) از روی بیمه قبلی حذف و بر روی بیمه جدید بیمه گذار منتقل می گردد