مسئولیت تولیدکنندگان کالا

موضوع این بیمه،  جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث از  خطرات ناشی از استفاده کالا می‌باشد که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و  نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد.
رشته بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا مشتمل بر 3 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

بیمه مسئولیت ناشی از تولید(شرکت های گازی)

موضوع این بیمه،  جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث از  خطرات ناشی از استفاده کالا می‌باشد که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و  نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد.

    بیمه مسئولیت ناشی از تولید(گارانتی عایق های رطوبتی)
این بیمه به منظور پوشش خسارت‌های جانی و مالی ناشی از عدم عملکرد صحیح عایق‌های رطوبتی (گارانتی عایق‌های رطوبتی) صادر می‌شود.

 بیمه مسئولیت ناشی از تولید(تولیدکنندگان)
موضوع این بیمه نامه ،شامل بیمه کیفیت محصول و خسارت وارده ناشی از استفاده محصول که در نتیجه عدم ایمنی و  وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد، بنا به  درخواست بیمه گذار می باشد.